บมจ. ทีทีดับบลิว

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW)
ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
Green Industry ระดับ 3

กำลังการผลิตสูงสุด
540,000 ลบ.ม./วัน

บจก. ประปาปทุมธานี

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท เป็นบริษัทย่อยของ TTW โดยมีการลงทุนร้อยละ 98 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
Green Industry ระดับ 3

กำลังการผลิตสูงสุด
488,000 ลบ.ม./วัน

บจก. ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (TWO) เป็นบริษัทย่อยของ TTW มีผู้ถือหุ้นคือ TTW ถือหุ้นร้อยละ 68 และ PTW ถือหุ้นร้อยละ 32 ประกอบธุรกิจในการบริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001 : 2015

บมจ. ซีเค พาวเวอร์

ในปี 2554 TTW ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) ซึ่งเป็น Holding Company ที่เข้าลงทุนในบริษัทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบัน TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียน 9,240 ล้านบาท

มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นรวม
5,218.7 ล้านบาท