ผู้จัดการแผนกผลิต (ระบบน้ำปา)ประจำ อ.บางเลน จ.นครปฐมและ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร : 1 ตำแหน่ง
29 สิงหาคม 2562
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์, วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไปและเป็นหัวหน้างานการผลิตน้ำประปา 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถวางแผนการผลิต สูบจ่ายน้ำประปาและการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีบุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ ทัศนคติดี
 • มีความรู้ในระบบ ISO : 9001 และ ISO : 14001
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารงานผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงผลิตน้ำประปา
 • วางแผนการผลิตและควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตามข้อตกลงและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • ควบคุมการผลิตโดยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการดำเนินการให้คุ้มค่าและปลอดภัย
 • วางแผน ควบคุม พัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ในการผลิตและการจ่ายน้ำตลอดเวลา
 • วางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเป็นบุคลากรตามแบบของบริษัทฯ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Plant Manager
 • ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • ส่งเสริมสนับสนุนงานระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2015
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส.สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า ช่างกลโรงงานหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรม, หรืองานที่เกี่ยวข้องการผลิตน้ำประปา
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรต้นกำลังโรงงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า-เครื่องกล-เครื่องวัด-ควบคุม และระบบท่อ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้