หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • งานสนับสนุนงานด้านการประชุม
  • การจัดทำเล่มเอกสารการประชุม
  • ติดต่อสถานที่และจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ / ผู้ถือหุ้น
  • การลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการประชุม
  • ประสานงานระหว่างก่อน และ หลังการประชุม
 • จัดทำเอกสาร บันทึกภายในของแผนก
 • รวบรวม/จัดทำ Executive Summary
 • จัดทำ/สรุปค่าใช้จ่าย/งบประมาณโครงการ
 • การประสานงานข้อมูลรายงานประจำปี
 • ประสานงานนายทะเบียน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ( แจ้ง online) รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประสานงานกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • การประสานกับตลท./ก.ล.ต. (online)
 • รวบรวมข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ใน website (Update รายชื่อผู้บริหาร กรรมการ) ให้แก่ผู้รับผิดชอบ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:

 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา การจัดการ , บริหารธุรกิจ , ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท
 • มีทักษะการประสานงาน การจัดประชุม และการทำรายงานการประชุม
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในเกณฑ์ดี
 • ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office เป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน:

สำนักงานใหญ่ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย งานผลิตน้ำประปา งานรีดตะกอน งานบำบัดน้ำเสีย งานดูแลบ่อน้ำดิบ งานเส้นท่อน้ำดิบ งานเส้นท่อน้ำประปา งานเส้นท่อน้ำเสีย งานเส้นท่อน้ำรียูส โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • หากมีความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ , รถจักรยายนต์
สถานที่ปฏิบัติงาน

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต.ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย งานผลิตน้ำประปา งานรีดตะกอน งานบำบัดน้ำเสีย งานดูแลบ่อน้ำดิบ งานเส้นท่อน้ำดิบ งานเส้นท่อน้ำประปา งานเส้นท่อน้ำเสีย งานเส้นท่อน้ำรียูส โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • หากมีความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ , รถจักรยายนต์
สถานที่ปฏิบัติงาน:

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย งานผลิตน้ำประปา งานรีดตะกอน งานบำบัดน้ำเสีย งานดูแลบ่อน้ำดิบ งานเส้นท่อน้ำดิบ งานเส้นท่อน้ำประปา งานเส้นท่อน้ำเสีย งานเส้นท่อน้ำรียูส โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • หากมีความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ , รถจักรยายนต์
สถานที่ปฏิบัติงาน:

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกล และระบบท่อ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ:

 1. เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านซ่อมบำรุงในโรงงาน
 4. มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 5. มีใบขับขี่รถยนต์
สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกล และระบบท่อ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ:

 1. เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านซ่อมบำรุงในโรงงาน
 4. มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 5. หากมีความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปา หรือด้านเชื่อมโลหะ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีใบขับขี่รถยนต์
สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม