พนักงานผลิต (ดูแลระบบผลิตน้ำประปา) ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน : 1 ตำแหน่ง
15 มิถุนายน 2565
คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 , ปวช. , ปวส. ทุกสาขา
 3. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 4. มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 5. มีใบขับขี่รถยนต์
 6. หากมีความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ

คุณสมบัติ

 1. จบปริญญาตรี สาขาบัญชี , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน หรืองานด้านบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
 3. สามารถใช้งาน Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้ดี
 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 5. มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานตรวจสอบภายใน
  • ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน/ระบบงาน ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบภายในคงค้าง
 2. จัดทำเอกสารประชุม : คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง , กรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล
  • ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม
  • จัดทำรายงานการประชุม
  • จัดทำ Presentation ประกอบการประชุม
 3. งานจัดทำบันทึก
 4. งานรวบรวมจัดเก็บเอกสาร
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย